corner graphic

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #1236 - διάγω

Transliteration
diágō
Phonetics
dee-ag'-o  
Word Origin
from (1223) and (71)
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. to lead through, lead across, send across
  2. to pass, to live
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 935 ‑ בּוֹא (bo);  1980 ‑ הָלַךְ (haw‑lak');  5674 ‑ עָבַר (aw‑bar');  6589 ‑ פָּשַׂק (paw‑sak');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (2) NAS (2) HCS (2)
1 Timothy 1
Titus 1
1 Timothy 1
Titus 1
1 Timothy 1
Titus 1
BYZ TIS TR
V-PAP-NPM 1
V-PAS-1P 1
V-PAP-NPM 1
V-PAS-1P 1
V-PAP-NPM 1
V-PAS-1P 1
NA WH
V-PAP-NPM 1
V-PAS-1P 1


Liddell-Scott-Jones Definitions

διάγω [ ],

I

1. carry over or across, πορθμῆες δ' ἄρα τούς γε διήγαγον Od. 20.187, cf. Th. 4.78; δ. ἐπὶ σχεδίας ἄρτους X. Cyr. 2.4.28. intr., cross over, Id. An. 7.2.12.

2. draw through, τὴν προβοσκίδα Plu. 2.968d.

3. Geom., draw through or across, produce a line, Euc. 1.21, al.

4. draw apart, τὰ ὄμματα IG 4.951.121 (Epid.).

II

1. of Time, pass, spend, αἰῶνα h.Hom. 20.7; βίοτον, βίον, A. Pers. 711, S. OC 1619, Ar. Nu. 464; δ. τὸν βίον μαχόμενος Pl. R. 579d; ἡσύχιον βίον δ. ἐν εὐσεβείᾳ 1 Timothy 2:2; γῆρας, νύκτα, X. Cyr. 4.6.6, An. 6.5.1; χρόνον Plu. Tim. 10 (but χρόνος διῆγέ με, = χρόνον διῆγον, S. El. 782); δ. ἑορτήν celebrate it, Ath. 8.363f: hence,

2. intr., without βίον, pass life, live, Democr. 191, D. 18.254, 25.82; = διαιτῶμαι, διατρίβω, Thom.Mag.pp.90,98 R.; δ. ἐν φιλοσοφίᾳ Pl. Tht. 174b; tarry, ἐν τῷ δικαστηρίῳ Id. Euthphr. 3e; ἐν προαστείῳ Hdn. 1.12.5: Med., διαγόμενος Pl. R. 344e, etc.; τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβῶς δ. Michel 352.15 (Iasus). delay, Th. 1.90, D.C. 57.3: c. acc., spin out, protract, τοὺς λόγους Philostr. VA 1.17. c. acc. pers., divert, fob off, ἐλπίδας λέγων διῆγε [τοὺς στρατιώτας ] X. An. 1.2.11, cf. D. Prooem. 53, Luc. Phal. 1.3. continue, δ. σιωπῇ X. Cyr. 1.4.14: freq. c. part., continue doing so and so, δ. λιπαρέοντας Hdt. 1.94; δ. μανθάνων, ἐπιμελόμενος, X. Cyr. 1.2.6, 7.5.85. with Advbs., ἐν τοῖς χαλεπώτατα δ. Th. 7.71; ἄριστα X. Mem. 4.4.15; εὖ Arist. HA 625b23; ἀκινδύνως Id. Pol. 1295b33; also εὐσεβῆ δ. τρόπον περί τινα conduct oneself piously, Ar. Ra. 457.

III

1. cause to continue, keep in a certain state, πόλιν ὀρθοδίκαιον δ. A. Eu. 995 (lyr.); πόλεις ἐν ὁμονοίᾳ Isoc. 3.41; ἐν πᾶσι τοῖς κατὰ βίον.. διῆγεν ὑμᾶς D. 18.89; τὸ ὑπήκοον ἐν ἡσυχίᾳ δ. D.C. 40.30. entertain, feed, τραγήμασι καὶ λαχάνοις τὸν στρατόν Philostr. Her. 10.4: Pass., [ λέων] μελιτούτταις διήγετο Id. VA 5.42. manage, κάλλιστα πάντα δ. Pl. Plt. 273c; πανηγυρικώτερον δ. τὰ κατὰ τὴν ἀρχήν Plb. 5.34.3. separate, force apart, τὰ σκέλεα Hp. Steril. 230, LXX Ezekiel 16:25; τοὺς ὀδόντας Aret. SA 1.6.

2. divert, τινὰ ἀπό τινος Philostr. Her.Prooem. 3; simply, divert, τὰς βασιλείους φροντίδας Id. VS 1.8.2.

Thayer's Expanded Definition

διάγω;

1. to lead through, lead across, send across.

2. with τόν βίον, τόν χρόνον, etc., added or understood, to pass: βίον, 1 Timothy 2:2 (very often in Greek writings); διάγειν ἐν τίνι, namely, τόν βίον, to live (Winers Grammar, 593 (551f); Buttmann, 144 (126)), Titus 3:3 (ἐν φιλοσοφία, Plato, Phaedr., p. 259 d.; ἐν εἰρήνη καί σχολή, Plutarch, Timol. 3).

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

δι -άγω ,

[in LXX for H5674 hi., etc.;]

1. to carry over.

2. Of time, to pass: βίον , 1 Timothy 2:2; absol., to live, seq. ἐν , Titus 3:3.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

A physical use of the verb occurs in the inscr. from the Asclepieum, Syll 802.121 (iii/B.C.), where in a blind man’s dream ἐδόκει ο [ ] ὁ θεὸς ποτελθὼν τοῖς δ [α ]κτύλοις διάγειν τὰ ὄμματα, to ";draw apart"; the closed lids. The normal sense ";continue"; appears in P Tebt I. 22.16 (B.C. 112) περὶ δὲ τοῦ φυλκίτου (l. φυλακίτου) ἐάν τ ̣ε ̣ διάξη ̣σθ ̣ε (l. διάξῃ) . . . ἀντ [ι ]ποιούμενος περὶ τῶν σπερμάτων δέσμ [ιο ]ν αὐτὸν ἐξαπόστειλον πρὸς ημᾶς, ";as for the inspector, if he still continues to oppose the payment of the seed, send him to us under arrest"; (Edd.). For the derived sense with reference to life, conduct, as 1 Timothy 2:2, Titus 3:3, cf. Michel 352.15 (ii/B.C.) τά τε πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβῶς δια [γό ]μενος, P Oxy IX. 1217.6 (iii/A.D.) ὑγιαίνον [τά ] σε καὶ εὐ διάγοντα, ";in health and prosperity"; (Ed.), P Ryl II. 235.9 f. (ii/A.D.) οὐκ ἐδήλωσάς μοι περὶ τῆς εὐρωστίας σου καὶ πῶς διάγε ̣ι ̣ς ἵν [α ] καὶ ἡμεῖς περί σου ἀμερ [ ]μνως διάγωμεν. For a similar use of the subst. cf. OGIS 308.12 (ii/B.C.) καλὴν καὶ πρέπουσαν πεποίηται τὴν διαγω [γὴν ] τοῦ βίου.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
διαγαγόντι διάγειν διαγοντες διάγοντες διαγωμεν διάγωμεν διάγων διάξεται διάξω διήγαγεν διήγαγες διήγαγον διήγε διήγεν διήγον diagomen diagōmen diágomen diágōmen diagontes diágontes
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology