corner graphic

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #2675 - καταρτίζω

Transliteration
katartízō
Phonetics
kat-ar-tid'-zo  
Word Origin
from (2596) and a derivative of (739)
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:475,80
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. to render, i.e. to fit, sound, complete
  1. to mend (what has been broken or rent), to repair
   1. to complete
  2. to fit out, equip, put in order, arrange, adjust
   1. to fit or frame for one's self, prepare
  3. ethically: to strengthen, perfect, complete, make one what he ought to be
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2342 ‑ חוּל (khool, kheel);  3245 ‑ יָסַד (yaw‑sad');  3559 ‑ כּוּן (koon);  3635 ‑ כְּלַל (kel‑al');  3661 ‑ כָּנַן (kaw‑nan');  6466 ‑ פָּעַל (paw‑al');  7737 ‑ שָׁוָה (shaw‑vaw');  8356 ‑ שָׁתָה (shaw‑thaw');  8551 ‑ תָּמַךְ (taw‑mak');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (13) NAS (13) HCS (12)
Matthew 2
Mark 1
Luke 1
Romans 1
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
Galatians 1
1 Thessalonians 1
Hebrews 3
1 Peter 1
Matthew 2
Mark 1
Luke 1
Romans 1
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
Galatians 1
1 Thessalonians 1
Hebrews 3
1 Peter 1
Matthew 2
Mark 1
Luke 1
Romans 1
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
Galatians 1
1 Thessalonians 1
Hebrews 2
1 Peter 1
BYZ TIS TR
V-AAN 1
V-AAO-3S 2
V-AMI-2S 2
V-PAM-2P 1
V-PAP-APM 2
V-PPM-2P 1
V-RPN 1
V-RPP-APN 1
V-RPP-NPM 1
V-RPP-NSM 1
V-AAN 1
V-AMI-2S 2
V-FAI-3S 1
V-PAM-2P 1
V-PAP-APM 2
V-PPM-2P 1
V-RPN 1
V-RPP-APN 1
V-RPP-NPM 1
V-RPP-NSM 1
V-AAN 1
V-AAO-3S 2
V-AMI-2S 2
V-PAM-2P 1
V-PAP-APM 2
V-PPM-2P 1
V-RPN 1
V-RPP-APN 1
V-RPP-NPM 1
V-RPP-NSM 1
NA WH
V-AAN 3
V-AAO-3S 2
V-AMI-2S 2
V-FAI-3S 2
V-PAM-2P 1
V-PAP-APM 2
V-PPM-2P 1
V-RPN 1
V-RPP-APN 1
V-RPP-NPM 2
V-RPP-NSM 1


Liddell-Scott-Jones Definitions

καταρτ-ίζω,

I. adjust, put in order, restore, πάντα ἐς τὠυτό Hdt. 5.106; Μίλητος νοσήσασα στάσι, μέχρι οὗ μιν Πάριοι κατήρτισαν ib. 28, cf. 30; τὸν δῆμον Plu. Mark 10:1-52; ἵνα καταρτισθῇ [ ἡ πόλις ] D.H. 3.10; κ. δίκτυα mend, Matthew 4:21; set a dislocated limb, in Pass., Apollon.Cit. 2, Heliod. ap. Orib. 49.1.3 (Act. and Pass.); but κ. τὴν ὀσφὺν καὶ τοὺς ὤμους form them by exercise, Arr. Epict. 3.20.10: metaph., restore to a right mind, Galatians 6:1; κ. τινὰ εἰς τὸ συμφέρον Plu. Cat.Mi. 65; reconcile, φίλους διαφερομένους Eus.Mynd. 1; make good, τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως 1 Thessalonians 3:10 : Med., ἠσθένησε, σὺ δὲ κατηρτίσω αὐτήν LXX Psalms 68:10(67).10.

II

1. furnish, equip, τετρήρη πληρώματι Plb. 1.47.6, al., cf. PTeb. 6.7 (ii B.C., Pass.), D.S. 13.70, etc.: Pass., πλοῖα ταῖς εἰρεσίαις κατηρτισμένα Plb. 5.2.11; κατηρτισμένος abs., in battle array, Hdt. 9.66; instructed, Luke 6:40; prepare, make ready, σφενδόνην Ph. Bel. 78.24: Med., LXX Exodus 15:17, al.: σῶμα κατηρτίσω μοι Hebrews 10:5; ὁ τὸν κόσμον καταρτισάμενος PMag.Par. 1.1147: c. inf., κατηρτίσατο δίδοσθαι OGI 177.10 (Egypt, i B.C.): so in Pass., ib.179.8 (ibid., i B.C.): abs. in imper., καταρτίζεσθε 2 Corinthians 13:11.

2. compound, prepare dishes, medicines, etc., Dsc. Alex.Praef. codd. (v. καταρτύω): Med., Nic. Th. 954.

Thayer's Expanded Definition

καταρτίζω; future καταρτίσω (1 Peter 5:10 L T Tr WH (Buttmann, 31 (32); but Rec. καταρτίσαι, 1 aorist optative 3 person singular)); 1 aorist infinitive καταρτίσαι; passive, present καταρτίζομαι; perfect κατήρτισμαι; 1 aorist middle 2 person singular κατηρτίσω; properly, "to render ἄρτιος, i. e. fit, sound, complete" (see κατά, III. 2); hence,

a. to mend (what has been broken or rent), to repair: τά δίκτυα, Matthew 4:21; Mark 1:19 (others reference these examples to next entry); equivalent to to complete, τά ὑστερήματα, 1 Thessalonians 3:10.

b. to fit out, equip, put in order, arrange, adjust: τούς αἰῶνας, the worlds, passive Hebrews 11:3 (so, for הֵכִין, ἥλιον, Psalm 73:16 (); σελήνην, Psalm 88:38 ()); σκεύη κατηρτισμένη εἰς ἀπώλειαν, of men whose souls God has so constituted that they cannot escape destruction (but see Meyer (edited by Weiss) in the place cited), Romans 9:22 (πλοῖα, Polybius 5, 46, 10, and the like); of the mind: κατηρτισμένος ὡς etc. so instructed, equipped, as etc. (cf. Buttmann, 311 (267); but others take κατηρτισμένος as a circumstantial participle "when perfected shall be as (not 'above') his master" (see Meyer, in the place cited); on this view the passage may be referred to the next entry), Luke 6:40; middle to fit or frame for oneself, prepare: αἶνον, Matthew 21:16 (from Psalm 8:3; the Sept. for יָסַד); σῶμα, Hebrews 10:5.

c. ethically, to strengthen, perfect, complete, make one what he ought to be: τινα (1 Peter 5:10 (see above)); Galatians 6:1 (of one who by correction may be brought back into the right way); passive, 2 Corinthians 13:11; τινα ἐν παντί ἔργῳ ((T WH omit)) ἀγαθῷ, Hebrews 13:21; κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοι< κτλ., of those who have been restored to harmony (so πάντα εἰς τωὐτό, Herodotus 5, 106; ἵνα καταρτισθῇ στασιαζουσα πόλις, Dionysius Halicarnassus, Antiquities 3,10), 1 Corinthians 1:10. (Compare: προκαταρτίζω.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

κατ -αρτίζω ,

[in LXX chiefly in Ps (Psalms 8:2 al.; H3559, etc.) and Ezra (H3635);]

to render ἄρτιος , i.e. fit, complete;

(a) to mend, repair: Matthew 4:21, Mark 1:19;

(b) to furnish completely, complete, equip, prepare: pass., Luke 6:40, Romans 9:22, Hebrews 11:3; mid., Matthew 21:16 (LXX), Hebrews 10:5 (LXX);

(c) in ethical sense, to prepare, complete, perfect: Galatians 6:1 (EV, restore), 1 Peter 5:10; pass., 1 Corinthians 1:10 (Field, Notes, 167), 2 Corinthians 13:11, Hebrews 13:21 (cf. προ -καταρτίζω ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

καταρτίζω occurs in P Tebt I. 6.7 (B.C. 140–39) καταρτισθῶσι and ib. 24.48 (B.C. 117) καταρτισο ̣μεθα —both times in broken contexts. A good ex. of the original meaning ";prepare,"; ";perfect"; a thing for its full destination or use is afforded by P Oxy VIII. 1153.16 (i/A.D.) where the recipient of the letter is informed that he will receive certain garments ἃ ἐδ ̣ω ̣ρήσατό σοι Παυσανίας ὁ ἀδελφός σου πρὸ πολλοῦ ἐκ φιλοτιμίας αὐτοῦ κατηρτισμένα, ";which your brother Pausanias went to the expense of having made some time ago and presented to you"; (Ed.). Cf. from the inscrr. OGIS 177.10 (B.C. 96–5) κατηρτίσατο δίδοσθαι. . . πυροῦ ἀρτάβας, and similarly 179.9 (B.C. 95). Wynne in Exp VII. viii. p. 282 ff. understands the verb in Mark 1:19 not of ";mending"; but of ";folding"; the nets to be ready for use, quoting an old Scholion where the Vg ";componentes"; is explained as ";vel farcientes, vel complicantes,"; ";either stowing or folding"; : cf. Wycliffe ";makinge nettis."; The various NT usages are fully discussed by Lightfoot on 1 Thessalonians 3:10. For ἀπαρτίζω see the citations s.v. ἀπαρτισμός, and add P Giss I. 62.12 (ii/A.D.) εἰς τὸ ἤδη ποτὲ ἀκολ [ούθ ]ως [ταῖς ἐ ]ντολαῖς τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος τὴν ἐπίσκεψιν ἀπαρτισθῆναι.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
καταρτιζεσθε καταρτίζεσθε καταρτιζετε καταρτίζετε καταρτιζομένη καταρτιζόμενος καταρτιζοντας καταρτίζοντας καταρτισαι καταρτίσαι κατάρτισαι καταρτίσασθαι καταρτισει καταρτίσει καταρτισθή καταρτισθώσι κατηριτίσω κατηρτίσαντο κατηρτίσατο κατηρτισθαι κατηρτίσθαι κατηρτισμενα κατηρτισμένα κατηρτισμένη κατηρτισμενοι κατηρτισμένοι κατηρτισμενος κατηρτισμένος κατηρτισω κατηρτίσω katartisai katartísai katartisei katartísei katartizesthe katartízesthe katartizete katartízete katartizontas katartízontas katertismena katertisména katērtismena katērtisména katertismenoi katertisménoi katērtismenoi katērtisménoi katertismenos katertisménos katērtismenos katērtisménos katertiso katertíso katērtisō katērtísō katertisthai katertísthai katērtisthai katērtísthai
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology