corner graphic

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #3746 - ὅσπερ

Transliteration
hósper
Phonetics
hos'-per  
Word Origin
from (3739) and (4007)
Parts of Speech
pronoun
TDNT
None
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. whomever
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (1) NAS (0) HCS (0)
Mark 1
Matthew 8
Mark 12
Luke 6
John 5
Acts 16
Romans 6
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
Galatians 4
Philippians 2
Colossians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 1
Hebrews 6
2 Peter 1
Jude 1
Revelation 7
BYZ TIS TR
R-ASM 1
R-ASM 1
NA WH


Liddell-Scott-Jones Definitions

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ

( ὅπερ as masc., Il. 7.114, 21.107); gen. οὗπερ, οἷόπερ A.R. 1.1325; in Ion. writers and in Poets the obl. cases are sts. borrowed from the Art., τόπερ Id. 3.1098; τοῦπερ A. Pers. 779; τῇπερ Il. 24.603, Hdt. 1.30; τοίπερ Od. 13.130; τάπερ A. Ch. 418 (lyr.), Hdt. 3.16; τῶνπερ Il. 13.638, A. Ag. 974; on concord and constr. cf. ὅς B. 1.1,2,4, 11.1a,3, IV. 4:

1. the very man who, the very thing which; freq. indistinguishable from simple ὅς, cf. ὅσος 111.4: with words intervening between ὅς and περ, ὅς ῥ' ἔβαλέν περ Il. 4.524, cf. 13.101, etc.

2. used after Adjs. of resemblance, ὡυτὸς ὅσπερ Hdt. 8.42; ἐκ τῶν ἴσων.., ὧνπερ αὐτὸς ἐξέφυ S. OT 1499; ὅμοια ἔπραττον ἅπερ ἄν.. X. An. 5.4.34; ὅρκια τάπερ τε.. the same as.., Hdt. 1.74. II special uses of cases, 1 ὅπερ, wherefore, D.S. 13.18 codd. (s.v.l.); although, A.D. Pron. 103.7.

2. ἅπερ, as, like, A. Ch. 381 (lyr.), Eu. 131, 660, S. Aj. 168 (anap., as v.l.), OT 175 (lyr.), X. HG 5.1.18, etc.; cf. καθάπερ.

3. οὗπερ, v. ὅς A b. 1.

4. ᾗπερ, Dor. ᾇπερ, which way, where, whither, Il. 6.41, 12.33, X. An. 6.5.10, etc.; Ion. τῇπερ, ἔθαψαν.. τῇπερ ἔπεσε Hdt. 1.30; also, as, Il. 7.286, A. Ch. 440 (lyr.), Ar. Ach. 364; ᾗπερ δή Il. 9.310; ᾗπερ καί X. Mem. 3.8.2.

5. in the Logic of Aristotle, ὅπερ ἐστί, or ὅπερ alone, has two senses: non-technical, and unemphatic, what (a thing) is, ἑκάστη οὐσία τοῦθ' ὅ. ἐστίν, οὐ λέγεται μᾶλλον καὶ ἧττον each substance is called what it is without the difference of more or less, Cat. 3b36; τὸ διπλάσιον τοῦθ' ὅ. ἐστίν, ἑτέρου λέγεται the double is called what it is (viz. the double) of something, i.e. is relative, ib.6a39. expressing identity, οὔτε ἡ χιὼν ὅ. λευκόν snow is not what white is, i.e. is not identical with white, Top. 120b23; ὁ λευκὸς ἄνθρωπος οὐκ ἔστιν ὅ. χρῶμα ib.116a27: hence, to indicate the precise or essential nature of a thing, οὐ γὰρ ἂν φαίη ὅ. κακόν τι εἶναι τὴν ἡδονήν he would not say that pleasure is essentially something bad, EN 1153b6; τὰ μὲν οὐσίαν σημαίνοντα ὅ. ἐκεῖνό ἢ ὅ. ἐκεῖνό τι σημαίνει expressions which show the essence show precisely what the thing in question is or precisely of what kind it is (i.e. indicate either its species or its genus), APo. 83a24; . [τόδε] τί ἐστι τὸ τί ἦν εἶναι the essence of a thing is precisely a 'this', i.e. a fully specified particular, Metaph. 1030a3; ἡ μὲν [ἐπιστήμη] ὅ. ἀνθρώπου ἐστίν knowledge (that man is an animal) is apprehension that 'animal' is an element in the essential nature of man, APo. 89a35.

Thayer's Expanded Definition

ὅσπερ, ἤπερ, ὅπερ, see ὅς, , , 10.

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὅσπερ , see ὅς G3739.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The RV rendering of Acts 20:15, παρεβάλομεν εἰς Σάμον, ";we touched at Samos,"; is supported by P Petr II. 13 (5).4 (B.C. 258–253) ο [ ]κ ἔδει μὲν οὖν σε παραπορεύεσθαι ἀλλὰ καὶ πρὸς ἡμᾶς παραβαλεῖν ὥρ [ας ] μόριον, where Mahaffy renders, ";you ought, indeed, not to have passed us by in this way, but to have landed with us for a quarter of an hour"; : but see Field, Notes, p. 131.

The verb in its wider sense ";betake oneself,"; ";go,"; may be illustrated by BGU IV. 1106.49 (B.C. 13) παραβαλε [ῖ δὲ ] ἡ Θεοδότη πρὸς τὸν Μᾶρκον. . . ἑκοῦσα καὶ τὸ παιδίον πρὸς τὸ ἐπιθεωρεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ, ib. III. 824.14 (A.D. 55–6) παράβαλε οὖν ἐκεῖ, P Ryl II. 153.5 (A.D. 138–161) παραβάλλο ̣ν ̣[τα ] . . . εἰς τὸν τάφον μου, P Oxy VI. 930.21 (ii/iii A.D.) μελησάτω σοί τε καὶ τῷ παιδαγωγῷ σου καθήκοντι καθηγητῇ σε παραβάλλειν, ";let it be the care of both you and your paedagogue to betake yourself to a suitable teacher,"; and ib. 937.10 (iii/A.D.) παραγγέλλω σοι. . ἵνα παραβάλῃς πρὸς τῇ πλατείᾳ τοῦ θεάτρου, ";I bid you go to the street of the theatre."; See also P Flor III. 312.8 (A.D. 92) παραβέβλη [κ ]α τὸν προκείμενον ὑπομνηματι ̣κ ̣ο ̣ν ̣.

In Aristeas 281 παραβάλλοντας τὸ ζῆν = ";while risking their lives"; : see s.v. παραβολεύομαι. For the mid. of the verb cf. Syll 342 (= .3762).39 (B.C. 48) ψυχῇ καὶ σ [ ]ματι παραβαλλόμενος.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
όνπερ όπερ
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ὅσος
Next Entry
ὀστέον
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology