corner graphic

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #4129 - πληθύνω

Transliteration
plēthýnō
Phonetics
play-thoo'-no  
Word Origin
from another form of (4128)
Parts of Speech
Verb
TDNT
6:279,866
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. to increase, to multiply
    1. to be increased, (be multiplied) multiply
  2. to be increased, to multiply
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1711 ‑ דָּגָה (daw‑gaw');  3498 ‑ יָתַר (yaw‑thar');  4390 ‑ מָלָא (maw‑lay', maw‑law');  5107 ‑ נוּב (noob);  5848 ‑ עָטַף (aw‑taf');  6105 ‑ עָצַם (aw‑tsam');  6186 ‑ עָרַךְ (aw‑rak');  6555 ‑ פָּרַץ (paw‑rats');  7232 ‑ רָבַב (raw‑bab');  7235 ‑ רָבָה (raw‑baw');  7372 ‑ רָטַב (raw‑tab');  7646 ‑ שָׂבֵעַ (saw‑bah', saw‑bay'‑ah);  7685 ‑ שָׂגָה (saw‑gaw');  8317 ‑ שָׁרַץ (shaw‑rats');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (12) NAS (11) HCS (12)
Matthew 1
Acts 5
2 Corinthians 1
Hebrews 1
1 Peter 1
2 Peter 1
Jude 1
Matthew 1
Acts 5
2 Corinthians 1
Hebrews 1
1 Peter 1
2 Peter 1
Jude 1
Matthew 1
Acts 5
2 Corinthians 1
Hebrews 2
1 Peter 1
2 Peter 1
Jude 1
BYZ TIS TR
V-AAO-3S 1
V-API-3S 1
V-APN 1
V-APO-3S 3
V-FAI-1S 1
V-IPI-3P 1
V-IPI-3S 2
V-PAP-GPM 1
V-PAP-NSM 1
V-API-3S 1
V-APN 1
V-APO-3S 3
V-FAI-1S 1
V-FAI-3S 1
V-IPI-3S 3
V-PAP-GPM 1
V-PAP-NSM 1
V-AAO-3S 1
V-API-3S 1
V-APN 1
V-APO-3S 3
V-FAI-1S 1
V-IPI-3P 1
V-IPI-3S 2
V-PAP-GPM 1
V-PAP-NSM 1
NA WH
V-APO-3S 2
V-IPI-3S 2
V-API-3S 1
V-APN 1
V-APO-3S 3
V-FAI-1S 1
V-FAI-3S 1
V-IPI-3S 3
V-PAP-GPM 1
V-PAP-NSM 1


Liddell-Scott-Jones Definitions

πληθ-ύνω,

fut. -ῠνῶ 2 Corinthians 9:10 : aor. ἐπλήθυνα Dam. Pr. 99:

causal of πληθύω, increase, multiply, LXX Genesis 17:2, al., Ph. 1.496, 2Cor. l.c., Ep.Hebrews 6:14 : Pass., ταῖς γυναιξὶ τὸ γάλα πληθύνεται abounds, Arist. HA 587b20 .

2. make multiple, 'plurify', κατὰ ἀναλογίαν [τὸ ἡνωμένον] ἐπληθύναμεν τῶν κατωτέρω πεπληθυσμένων τὸν πρῶτον πληθυσμόν Dam.l.c.; θεοὶ -όμενοι μὲν ἐν τῷ κόσμῳ, περὶ αὐτὸν δὲ ἑνοειδῶς ὄντες Jul. Or. 4.143b, cf. Or. 7.222a .

3. intr., v. cross πληθύω 11 .

4. use the plural, Sch. Il. Oxy. 1087.34.

II Pass., to be in the majority, prevail, δήμου . . χεὶρ ὅπῃ πληθύνεται (cod. Med. πληθύεται ) A. Supp. 604: c. inf., ταύτην ἐπαινεῖν . . πληθύνομαι I follow the majority, Id. Ag. 1370: pf. πεπλήθυνται LXX Genesis 18:20 .

2. Gramm., [ τὸ ἀπαρέμφατον] οὐ πληθύνεται the infinitive has no plural, A.D. Synt. 31.25 .

Thayer's Expanded Definition

πληθύνω; future πληθύνω; 1 aorist optative 3 person singular πληθῦναι (2 Corinthians 9:10 Rec.); passive, imperfect ἐπληθυνομην; 1 aorist ἐπληθυνθην; (from πληθύς fullness); Aeschyl, Aristotle, Herodian, Geoponica; the Sept. very often for רָבָה, רִבָּה, הִרְבָּה, sometimes for רָבַב;

1. transitive, to increase, to multiply: 2 Corinthians 9:10; Hebrews 6:14 (from Genesis 22:17); passive, to be increased (be multiplied) multiply: Matthew 24:12; Acts 6:7; Acts 7:17; Acts 9:31; Acts 12:24; τίνι (A. V. be multiplied to one i. e.) be richly allotted to, 1 Peter 1:2; 2 Peter 1:2; Jude 1:2 (Daniel 3:31 (); Daniel 6:25, Theod.; Clement of Rome, 1 Cor. 1 inscr. (also Martyr. Polycarp, inscr., Apostolic Constitutions, inscr.)).

2. intransitive, to be increased, to multiply: Acts 6:1.

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

πληθύνω

(causal of πληθύω , to be full, <πληθύς , Ion. for πλῆθος ),

[in LXX chiefly for H7235 hi.;]

1. trans., to increase, multiply: 2 Corinthians 9:10; 2 Corinthians 6:14 (LXX); pass., to be increased, to multiply: Matthew 24:12, Acts 6:7; Acts 7:17; Acts 9:31; Acts 12:24; c. dat. pers. (Da LXX TH 3:31(98) al.), 1 Peter 1:2, 2 Peter 1:2, Judges 1:2.

2. Intrans., to be increased, to multiply: Acts 6:1.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

(1) For the ordinary meaning, ";an action,"; ";a deed,"; cf. P Oxy VI. 938.2 (iii/iv A.D.) οὐκ ἀκόλουθον πρᾶγμα ἐποίησας ἐνεδρεύσας τὰς τροφὰς τῶν κτηνῶν, ";it was an unfitting act of yours to intercept the fodder for the oxen"; (Edd.), and ib. XII. 1477.10 (question to an oracle—iii/iv A.D.) εἶ κερδαίνω ἀπὸ τοῦ πράγματ [ος; ";am I to profit by the transaction?"; (Edd.). The vaguer meaning ";an affair,"; ";a matter,"; is seen in P Ryl II. 153.11 (A.D. 138–161) ὑπηρετήσας πράγμασι ἡμῶν, ";having been of service in our affairs,"; P Oxy IX. 1215.3 (illiterate—(ii/iii A.D.) καλῶς πυήσις ἐλθὼν πρὸς αἰμαὶ ἄχρι τὰ πράγματα καταστάλῃ, ";please come to me until matters are arranged"; (Ed.), and ib. XII. 1489.7 (late iii/A.D.) οὐκ ἔχεις πρᾶγμα, ";it is not your affair.";

(2) The noun is common in the papyri = ";lawsuit,"; as in 1 Corinthians 6:1, e.g. BGU I. 22.9 (A.D. 114) ἁπλῶς μηδὲν ἔχουσα πρᾶγμα πρὸς ἐμέ, P Ryl II. 76.14 (late ii/A.D.) λεγομένου τοῦ [π ]ράγματος, ";when the case is argued,"; ib. 113.13 (A.D. 133) μὴ ἔχοντας πᾶν πρᾶγμα πρὸς ἐμέ, ";not having any case against me,"; and P Strass I. 41.38 (an action regarding inheritance—A.D. 250) ὡς πρεσβύτης καὶ πίστεως ἄξιος εἰπὲ ἃ οἶδας ἐν τῷ πρά [γματ ]ι ̣, ";as an old man and worthy of credit, say what you know in the matter.";

(3) It is used in the weaker sense of ";trouble,"; ";difficulty"; generally in P Oxy IV. 743.19 (B.C. 2) εἰ καὶ π [ρ ]ὸς ἄλλους εἶχον πρᾶγμα βοηθὸν αὐτοῦ γ [ε ]νέσθαι διὰ ἣν ἔχομ ̣ε ̣(ν) πρὸς ἑατοὺς φιλίαν, ";for although I (?) have had trouble with others you must assist him for the sake of our friendship"; (Edd.), and ib. III. 525.4 (early ii/A.D.) where, wilh reference to a troublesome voyage, the writer exclaims—λείαν τῷ πράγματι καταξύομαι, ";I am extremely worn out with the matter"; (Edd.) : cf. P Magd 37 + 11.6 (iii/B.C.) (= Archiv iv. p. 56) σχόντες πολλὰ πράγματα.

(4) An interesting ex. of πρᾶγμα = ";business,"; ";trade,"; is afforded by an inscr. on a sanctuary-temple in Theadelphia, Chrest. I. 70.1 (B.C. 57–6) ἄσυλον κατὰ πρόσταγμα, ᾧ μὴ πρᾶγμα, where the last clause must mean that within the boundaries of the temple all ";business"; ceases (see Wilcken’s note ad l.). It is very doubtful, however, whether this meaning can be carried into ἐν τῷ πράγματι in 1 Thessalonians 4:6 (Vg in negotio, Luther im Handel) : the reference would appear rather to be to ";the matter on hand,"; viz. sins of the flesh (see Milligan ad l.).

For a possible instance of πρᾶγμα = ";exaction,"; ";recovery,"; like πρᾶξις, see P Lond V. 1732.7 (A.D. 586?) with the editor’s note. In MGr by a regular disappearance of γ before μ, the word becomes πρᾶμα, πρᾶμμα (Thumb Handb. p. 21).

[Supplemental from 1930 edition]

Dr. H. I. Bell refers us to the semi-prepositional use of πρᾶγμα in conjunction with εἰ μή in P Lond IV. 1348.3 (A.D. 710) εἰ μὴ τὸ πρᾶγμα τῶ [ν = (practically) ἄνευ τῶν.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
επλήθυνα επληθύναμεν επλήθυναν επλήθυνας επληθύνατε επληθύνε επλήθυνε επλήθυνέ επλήθυνεν επληθυνετο επληθύνετο ἐπληθύνετο επληθυνθη επληθύνθη ἐπληθύνθη επληθύνθης επληθύνθησαν επληθύνοντο πεπληθυμμένοι πεπλήθυνται πληθύναι πληθύνατε πληθυνει πληθυνεί πληθυνεῖ πληθυνείτε πληθύνεσθε πληθυνέσθωσαν πληθυνή πληθύνης πληθύνητε πληθυνθειη πληθυνθείη πληθυνθείησαν πληθυνθέντων πληθυνθή πληθυνθηναι πληθυνθήναι πληθυνθῆναι πληθυνθήσεται πληθυνθήσεταί πληθυνθήσονται πληθυνθήτε πληθυνθώσιν πλήθυνον πληθύνοντα πληθύνοντες πληθυνοντων πληθυνόντων πληθύνου πληθυνούσι πληθυνω πληθυνώ πληθυνῶ πληθύνω πληθυνων πληθύνων eplethuneto eplēthuneto eplethunthe eplēthunthē eplethyneto eplethýneto eplēthyneto eplēthýneto eplethynthe eplethýnthe eplēthynthē eplēthýnthē plethunei plēthunei plethuno plēthunō plethunon plēthunōn plethunonton plēthunontōn plethuntheie plēthuntheiē plethunthenai plēthunthēnai plethynei plethyneî plēthynei plēthyneî plethyno plethynô plēthynō plēthynō̂ plethynon plethýnon plēthynōn plēthýnōn plethynonton plethynónton plēthynontōn plēthynóntōn plethyntheie plethyntheíe plēthyntheiē plēthyntheíē plethynthenai plethynthênai plēthynthēnai plēthynthē̂nai
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
πλῆθος
Next Entry
πλήθω
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology