corner graphic

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #4604 - σίδηρος

Transliteration
sídēros
Phonetics
sid'-ay-ros  
Word Origin
of uncertain derivation
Parts of Speech
Noun Masculine
TDNT
None
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. iron
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1270 ‑ בַּרְזֶל (bar‑zel');  1631 ‑ גַּרְזֶן (gar‑zen');  2719 ‑ חֶרֶב (kheh'‑reb);  2796 ‑ חָרָשׁ (khaw‑rawsh');  4177 ‑ מוֹרָה (mo‑raw');  6523 ‑ פַּרְזֶל (par‑zel');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (1) NAS (1) HCS (1)
Revelation 1
Revelation 1
Revelation 1
BYZ TIS TR
N-GSM 1
N-GSM 1
N-GSM 1
NA WH
N-GSM 1
N-GSM 1


Liddell-Scott-Jones Definitions

σίδηρος [], Dor. σίδᾱρος IG 42(1).102.61 (Epid., iv B.C. ), etc.: ; also , Nic. Th. 923: neut. σίδηρον, τό, Sch.D Il. 4.151, v.l. in Hdt. 7.65 and Daimachus 4J. (but prob. f.l. for σιδήριον in Gal. 19.72, cf. Hsch. s.v. Ἀκίς ): pl. σίδηρα Aret. SD 2.12, EM 26.36, Tz. (v. infr.): iron, ς. πολιός Il. 9.366, Od. 24.168; ἰόεις Il. 23.850; μέλας Hes. Op. 151; αἴθων Il. 4.485, al.; πολύκμητος 6.48, al., cf. Od. 9.393; as an article of traffic, οἰνίζοντο . . Ἀχαιοί, ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ' αἴθωνι ς. Il. 7.473; πλέων . . μετὰ χαλκόν· ἄγω δ' αἴθωνα σίδηρον Od. 1.184; χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε ς., of treasures, Il. 11.133, al.; as a prize, 23.261, 850; Σκύθης ς., because brought from the Euxine, A. Th. 818; ὁ πόντιος ξεῖνος . . θηκτὸς ς. ib. 942 (lyr.).

2. freq. as a symbol of hardness (cf. σιδήρεος 1.2 ), or of stubborn force, Il. 20.372, Od. 19.494; ὀφθαλμοὶ ὡσεὶ κέρα ἕστασαν ἠὲ ς . ib. 211; οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ ς. Il. 4.510; ἐκ ς. κεχάλκευται . . καρδίαν Pi. Fr. 123.4, cf. S. Fr. 658; ἦσθα πέτρος ἢ ς. E. Med. 1279 (lyr.), cf. Pl. Lg. 666c; also of firmness, steadfastness, πέτρης ὅ γ' ἔχων νόον ἠὲ ς . Mosch. 4.44, cf. Ach.Tat. 5.22 .

II anything made of iron, iron tool or implement, for husbandry, Il. 4.485, cf. 23.834: also of weapons, arrow-head, 4.123; sword or knife, 18.34, 23.30; αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα ς. Od. 16.294, cf. E. Or. 966 (lyr.); axe-head, Od. 19.587: generally, arms, οἱ Ἀθηναῖοι ς. κατέθεντο Th. 1.6; ὅπλοις τε καὶ σιδήρῳ διώξειν OGI 532.25 (Galatia, i B.C. ): also, knife, sickle, Hes. Op. 387: pl., fishing-hooks, Theoc. 21.49; irons, fetters, Aret. SD 2.12, Tz. H. 13.302; cf. σιδήριον .

III place for selling iron, smithy or cutler's shop, ἀγαγόντα εἰς τὸν ς. X. HG 3.3.7 .

Thayer's Expanded Definition

σίδηρος, σιδήρου, , from Homer down, iron: Revelation 18:12.

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

σίδηρος , -ου , ,

[in LXX chiefly for H1270;]

iron: Revelation 18:12.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";make haste,"; and so ";am eager,"; ";give diligence,"; with the further idea of ";effort,"; as in Galatians 2:10. For σπουδάζω followed by acc. c. inf., as in 2 Peter 1:15 for which Mayor ad l. can supply only one ex. [Plato] Alc. sec. 141 σπουδάσαντες τοῦτ᾽ αὐτοῖς παραγενέσθαι, we can cite BGU IV. 1080.14 (iii/A.D.) σπούδασον ἡμᾶς καταξιῶσαι τῶν ἴσ [ω ]ν γραμμάτων, P Oxy VII. 1069.10 (iii/A.D.) θέλω δὲ εἰδένε πῶς σπουδάδεις (l. σπουδάζεις) αὐτὼ γενέστε (l. αὐτὸ γενέσθαι), ";I wish to know that you are hurrying on the making of it"; (Ed.), and ib. VI. 939.18 (iv/A.D.) (= Selections, p. 129) ἕτερά σε γράμματα ἐπικαταλαβεῖν ἐσπούδασα διὰ Εὐφροσύνου, ";I am anxious that you should receive another letter by Euphrosynus"; (Edd.).

For the verb c. the simple inf. cf. ib. XIV. 1765.8 (iii/A.D.) σπούδασον γράψαι μοι, and P Amh II. 144.7 (v/A.D.) σπούδασον οὖν τὸ μικρὸ [ν ] παιδίον ἡμῶν Ἀρτεμίδωρον [[.]] θεῖναι ἐν ὑποθήκῃ, ";make haste therefore and put our little slave Artemidorus under pledge"; (Edd.); and c. the acc., cf. P Fay 112.18 (A.D. 99) μὴ σπουδασέτωσαν ἅλω ανταλ ̣ο ̣μμινα, ";do not let them be in a hurry with the . . . threshing-floor,"; and P Bouriant 20.39 (after A.D. 350) σπουδασάτω τὴν χορηγίαν. This last papyrus shows us also .36 τοῦτο γὰρ σπουδάζει, ";car c’est le but qu’on se propose"; (Ed.).

Other instances of the verb with varying meanings and constructions are : P Hib I. 77.4 (B.C. 249) καθάπερ ὁ βασιλεὺς σπουδάζει, ";in accordance with the king’s desire,"; P Oxy VII. 1061.16 (B.C. 22) συντύχηι καὶ σπουδάσει ἕως ὅτου τελεσθῆ [ι, ";that he may meet him and do his best until it is effected"; (Ed.) (for constr. see Blass-Debrunner § 369. 3), P Oxy IV. 746.8 (A.D. 16) τοῦτο οὖν ἐάν σοι φα [ ]νηται σπουδάσεις κατὰ τὸ δίκαιον, ";please therefore further him in this matter, as is just"; (Edd.), ib. I. 113.24 (ii/A.D.) σπούδασον ἕως οὗ ἀγοράσῃ μ ̣οι Ὀννῶφρις ἃ αὐτῶι εἴρηκεν μήτ (ηρ) Εἰρήνης, ";take care that Onnophris buys me what Irene’s mother told him"; (Edd.), and from the inscrr. Syll.3 434/5.19 (B.C. 266–5) φανερός ἐστιν σπουδάζων ὑπὲρ τῆς κοινῆς τ [

ν ] Ἑλλήνων ἐλευθερίας, and C. and B. ii. p. 470, No. 309 σπουδασάντων κὲ τῶν συνβιωτῶν κὲ λ ̄β ̄ ἄλλων, of co-operation in the building of a tomb.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
σίδηρον σίδηρος σιδηρου σιδήρου σιδήρω siderou sidērou sidḗrou
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
σιδήρεος
Next Entry
Σιδών
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology