corner graphic

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #4931 - συντελέω

Transliteration
synteléō
Phonetics
soon-tel-eh'-o  
Word Origin
from (4862) and (5055)
Parts of Speech
Verb
TDNT
8:62,1161
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. to end together or at the same time
 2. to end completely
  1. bring to an end, finish, complete
 3. to accomplish, bring to fulfilment
  1. to come to pass
 4. to effect, make, (conclude)
 5. to finish
  1. to make an end of
  2. to bring to an end
  3. destroy
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 622 ‑ אָסַף (aw‑saf');  1086 ‑ בָּלָה (baw‑law');  1214 ‑ בָּצַע (baw‑tsah');  1214 ‑ בָּצַע (baw‑tsah');  1584 ‑ גָּמַר (gaw‑mar');  1639 ‑ גָּרַע (gaw‑rah');  2856 ‑ חָתַם (khaw‑tham');  3605 ‑ כּוֹל (kole, kole);  3615 ‑ כָּלָה (kaw‑law');  3772 ‑ כָּרַת (kaw‑rath');  4191 ‑ מוּת (mooth);  4390 ‑ מָלָא (maw‑lay', maw‑law');  5362 ‑ נָקַף (naw‑kaf');  5486 ‑ סוּף (soof);  6213 ‑ עָשָׂה (aw‑saw');  7489 ‑ רָעַע (raw‑ah');  8003 ‑ שָׁלֵם (shaw‑lame');  8552 ‑ תָּמַם (taw‑mam');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (7) NAS (6) HCS (6)
Matthew 1
Mark 1
Luke 2
Acts 1
Romans 1
Hebrews 1
Mark 1
Luke 2
Acts 1
Romans 1
Hebrews 1
Mark 1
Luke 2
Acts 1
Romans 1
Hebrews 1
BYZ TIS TR
V-AAI-3S 1
V-AAP-NSM 1
V-APP-GPF 1
V-FAI-1S 1
V-PAP-NSM 1
V-PPN 2
V-AAP-NSM 1
V-API-3S 1
V-APP-GPF 1
V-FAI-1S 1
V-PAP-NSM 1
V-PPN 2
V-AAI-3S 1
V-AAP-NSM 1
V-APP-GPF 1
V-FAI-1S 1
V-PAP-NSM 1
V-PPN 2
NA WH
V-AAP-NSM 1
V-APP-GPF 1
V-FAI-1S 1
V-PAP-NSM 1
V-PPN 2


Liddell-Scott-Jones Definitions

συντελ-έω,

fut. -έσω SIG 1044.27 (Halic.. iv/iii B.C.), Att. συντελῶ BCH 54.270 (Rhamnus, iii B.C.):

bring to an end, complete, ς. τὴν δαπάνην make up the whole expense, D. 14.20; ς. εἰς τὰ ἑκατὸν ἅρματα make up the number of the chariots to one hundred, X. Cyr. 6.1.50; of a workman, ς. γεῖσον finish it off, Lys. Fr. 185 S. (Pass.), cf. IG 12.372 E 14; στέφανον Test. ap. D. 21.22; ναῦς Plb. 1.21.3 (Pass.); ς. ταχύ finish it in a hurry, Alex. 149.12; ς. τὴν ἐπίνοιαν accomplish it, Plb. 4.81.3; λόγον LXX Isaiah 10:22, Gal. 15.59: Med.. Plb. 1.9.6, PFay. 12.8 (ii B.C.), D.S. 1.59; ἵνα περὶ ὧν καταπέπλευκας συντετελεσμένος.. ἀναπλεύσῃς PSI 6.614.9 (iii B.C.), cf. Plb. 5.100.9: Pass., Inscr.Délos 502 A 15 (iii B.C.), PCair.Zen. 124.7 (iii B.C.), D.S. 12.26, Mark 13:4, etc.; λιθάρια συντετελεσμένα PHolm. 5.4. Act., c. inf., ς. καταφαγεῖν finish eating, LXX Genesis 43:2, cf. Si. 24.28: c. part., ib. Numbers 4:15; Numbers 4:3 Ki. 8.54. perpetrate, βίαιόν τι BGU 1818.21 (i B.C.): Med., περὶ ὧν συντετέλεσται, τυχεῖν αὐτὸν.. τιμωρίας PEnteux. 50.7 (iii B.C.), cf. Klio 16.150 (Delph., ii B.C.): Pass., SIG 684.5 (Dyme, ii B.C.), BGU 1762.7, al. (i B.C.).

2. Pass., to be caused, brought about, freq. in Epicur., πλεοναχῶς ς., of a plurality of causes, Ephesians 2:1-22 p.37U., cf. p.50 U.; simply, occur, happen, τὰς συντελουμένας.. φάσεις Ptol. Phas. p.10 H.

3. celebrate or hold sacred rites, ἁγιστείας Pl. Ax. 371d; θυσίας SIG 1044.27, al., Supp.Epigr. 1.366.29 (Samos, iii B.C.); τὴν ἡμέραν Epicur. Fr. 217; τὸν ἀγῶνα, τὴν πανήγυριν, D.S. 11.29, 17.16; τὰ Ἴσθμια Plu. Ages. 21; τοὺς κός μους παρὰ τῇ Μητρί Michel 537 (Cyzicus, i B.C.): Pass., θυσία τῷ Διὶ ς. Arist. Mir. 844a35, cf. PEnteux. 6.6 (iii B.C.).

4. make an end of, destroy, LXX 2 Chronicles 20:23.

II pay towards common expenses, contribute, ς. ἑξήκοντα τάλαντα Aeschin. 3.95; but mostly without the sum expressed, ἐν ταῖς εἰσφοραῖς ς. εἰς τὸν πόλεμον contribute by payment of the εἰσφοραί towards the war, D. 20.28.

2. generally, contribute, πρὸς or εἰς τὴν γένεσιν, Arist. GA 715a12, HA 509a29; πρὸς μίαν ἀρχήν Id. PA 669b19; πρὸς ἓν ἅπαντα ς. Id. EN 1096b28; εἰς ἀνάδοσιν τροφῆς Gal. 15.196: also c. dat., to be of service, be profitable, help, τῷ βίῳ Alex. 271; τῇ λεπτυνούσῃ διαίτῃ Gal. Vict.Att. 6; τινὶ πρός τι Luc. Alex. 36: Pass., to be contributed, εἴς τι Arist. GA 725a5, al.

3. ὧν οὐδὲν εἰς τὴν ἐξαλλαγὴν ς. τῆς ἐπιμελείας none of which make for (require) a change of treatment, Sor. 2.17.

III since at Athens all citizens were classed acc. to their rateable property, and the contributions to which they were liable, ς. εἰς.. meant to belong to a class, be counted in it (cf. τελέω 11.3), ς. εἰς ἄνδρας Isoc. 12.212; εἰς τοὺς νόθους D. 23.213; ἐς τὸ μετοικικόν, ἐς τὸ συνέδριον, Luc. Bis Acc. 9, Deor.Conc. 15: c. dat., ς. τῷ χορῷ Alciphr. 3.71.

2. ς. ἐς Ἀθήνας, ἐς Ὀρχομενόν, εἰς τὸ Ἀρκαδικόν, used of communities united in or to a state, Th. 2.15, 4.76, X. HG 7.4.12: c. dat., ς. Θηβαίοις Isoc. 14.8, cf. Plu. Arat. 34: abs., Μακεδονίας καὶ τῶν συντελούντων the tributaries, ib. 54: cf. sq. 111.

Thayer's Expanded Definition

συντελέω, συντέλω; future συντελέσω; 1 aorist συνετέλεσα; passive, present infinitive συντελεῖσθαι; 1 aorist συνετελεσθην (John 2:3 T WH 'rejected' marginal reading), participle (συντελεσθεις; from Thucydides and Xenophon down; the Sept. often for כִּלָּה; also sometimes for תָּמַם, עָשָׂה, etc.;

1. to end together or at the same time.

2. to end completely; bring to an end, finish, complete: τούς λόγους, Matthew 7:28 R G; τόν πειρασμόν, Luke 4:13; ἡμέρας, passive, Luke 4:2; Acts 21:27 (Job 1:5; Tobit 10:7).

3. to accomplish, bring to fulfilment; passive, to come to pass, Mark 13:4; λόγον, a word, i. e. a prophecy, Romans 9:28 (ῤῆμα, Lamentations 2:17).

4. to effect, make (cf. our conclude): διαθήκη, Hebrews 8:8 (Jeremiah 41:8, 15 ().

5. to finish, i. e. in a use foreign to Greek writings, to make an end of: συνετελέσθη οἶνος τοῦ γάμου (was at an end with), John 2:3 Tdf. after the Sinaiticus manuscript (Ezekiel 7:15 for אָכַל; to bring to an end, destroy, for כִּלָּה, Jeremiah 14:12; Jeremiah 16:4).

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

συν -τελέω , - ,

[in LXX chiefly for H3615 pi., also for H6213, H8552, etc.;]

"perfective" of τελέω (cf. M, Pr., 118),

1. to complete, finish, bring to an end: Luke 4:13; pass., Luke 4:2, John 2:3, WH, mg., Acts 21:27.

2. to effect, accomplish, bring to fulfilment (cf. MM, xxiv): Mark 13:4, Romans 9:28, Hebrews 8:8.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For this adj. = ";speedy"; with the added idea of ";sudden"; in 2 Peter 1:14; 2 Peter 2:1, Herwerden Lex. s.v. cites CIA III. 1344.3 ζωῆς καὶ καμάτου τέρμα δραμὼν ταχινόν.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
συνετέλεσα συνετέλεσαν συνετέλεσάν συνετελέσαντο συνετέλεσας συνετελέσασθε συνετελέσατε συνετέλεσε συνετέλεσεν συνετελέσθη συνετελέσθησαν συνετελέσω συνετέλουν συντελείν συντελεισθαι συντελείσθαι συντελεῖσθαι συντελείτε συντελέσαι συντελεσας συντελέσας συντέλεσας συντελέσασθαί συντελέσει συντελέσεις συντελέσετε συντελέση συντελέσης συντελέσητε συντελεσθεισων συντελεσθεισών συντελεσθεισῶν συντελεσθή συντελεσθήναι συντελεσθήσεσθε συντελεσθήσεται συντελεσθήσονται συντελεσθήτω συντελεσθώσι συντελεσθώσιν συντέλεσον συντελέσουσι συντελέσουσιν συντελεσω συντελέσω συντελούμενον συντελούνται συντελούντων συντελων συντελών συντελῶν συντετέλεσαι συντετελεσμένα συντετελεσμένον συντετέλεσται συντετλεσμένα sunteleisthai suntelesas sunteleso suntelesō suntelestheison suntelestheisōn suntelon suntelōn synteleisthai synteleîsthai syntelesas syntelésas synteleso syntelesō synteléso syntelésō syntelestheison syntelestheisôn syntelestheisōn syntelestheisō̂n syntelon syntelôn syntelōn syntelō̂n
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology