corner graphic

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #5611 - ὡραῖος

Transliteration
hōraîos
Phonetics
ho-rah'-yos  
Word Origin
from (5610)
Parts of Speech
Adjective
TDNT
None
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. blooming, beautiful (used of the human body)
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1926 ‑ הָדָר (haw‑dawr');  2530 ‑ חָמַד (khaw‑mad');  2896 ‑ טוֹב (tobe);  3302 ‑ יָפָה (yaw‑faw');  3303 ‑ יָפֶה (yaw‑feh');  4999 ‑ נָוָה (naw‑aw');  5273 ‑ נָעִים (naw‑eem');  8209 ‑ שַׁפִּיר (shap‑peer');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (4) NAS (4) HCS (4)
Matthew 1
Acts 2
Romans 1
Matthew 1
Acts 2
Romans 1
Matthew 1
Acts 2
Romans 1
BYZ TIS TR
A-ASF 1
A-DSF 1
A-NPM 2
A-ASF 1
A-DSF 1
A-NPM 2
A-ASF 1
A-DSF 1
A-NPM 2
NA WH
A-ASF 1
A-DSF 1
A-NPM 2
A-ASF 1
A-DSF 1
A-NPM 2


Liddell-Scott-Jones Definitions

ὡραῖος, α, ον,

produced at the right season (ὥρα), seasonable, timely: esp. of the fruits of the earth, βίος or βίοτος ὡ. store of fruits gathered in due season, Hes. Op. 32, 307; ὡ. καρποί the fruits of the season, καρποὺς.. κατατίθεσθαι ὡραίους to store them up in season, Hdt. 1.202: freq. in neut., ὡραῖα, τά, Th. 1.120, 3.58, X. An. 5.3.9, Pl. Lg. 845e; ἑραίως τὰ ὡραῖα ἀποδιδόναι Hp. Aph. 3.8; ὡραῖα.. ἀποτελεῖν ἱερά to render fruits of the season as sacred offerings, Pl. Criti. 116c, cf. Orac. ap. D. 21.52; τρωκτὰ ὡ. X. An. 5.3.12; ἄνθεα AP 9.564 (Nicias); σῦκα Aret. CD 1.3; also of animals, ὡ. ἄρνες yearling, AP 6.157 (Theodorid.); of tunnies at a year old (from six months to one year they were called πηλαμύδες), πηλαμὺς.. ὡραία θέρους τῷ Βοσπορίτῃ S. Fr. 503; ὡ. θύννοι Ps.- Hes. ap. Ath. 3.116b, cf. Hices.ib. 116e, Archestr. Fr. 38.9, Plaut. Capt. 851; τάριχος ὡ. fish salted or pickled in the season, Alex. 186.5; ἰχθύες ἐς τάγηνον ὡ. Babr. 6.4; σαργάναι ὡ. pickling -tubs, Poll. 7.27: hence generally, agricultural produce, εἶναι ἐνεχυρασίαν Αἰξωνεῦσιν ἐκ τῶν ὡ. τῶν ἐκ τοῦ χωρίου IG 22.2492.8 (iv B. C.).

2. τὰ ὡραῖα, = τὰ καταμήνια, esp. at their first appearance, Hp. Superf. 34.

3. Subst. ἡ ὡραία (in full, ὥρη ἡ ὡραίη Aret. SD 1.4, Phryn. PS p.128 B., etc.), harvest-time, esp. the twenty days before and twenty days after the rising of the dog-star, μίμνει ἐς ὡραίην till harvest-time, A.R. 3.1390. the campaigning-season, during which the troops kept the field, D. 9.48, 56.30, Plb. 3.16.7. τὴν μὲν ὡραίην οὐκ ὕει it does not rain in the season (sc. of rain), Hdt. 4.28.

II happening or done in due season, seasonable, ἄροτος, ἔργον, Hes. Op. 617.642; πλόος ib. 630; χειμῶνες Thphr. HP 4.14.1; ὕδατα Id. CP 2.2.1; σκαπάνη ib. 3.16.1; τομὴ [καλάμου] Id. HP 4.11.4; ὅτε ὡραῖον εἴη when the weather permitted, App. Pun. 120.

2. metaph., (ὥρα (C) B) seasonable, due, proper, ὡραίων τυχεῖν, = νομίμων τυχεῖν (cf. ὥριος (A). 111.2), E. Supp. 175: ἐν ὡραί[ᾳ ἐκκλησίᾳ] dub. in SIG 668.4 (Delphi, ii B. C.); ἐνιαύτια ὡ. ib. 1025.37 (Cos, iv/iii B. C.), cf. Hsch.

III of persons, seasonable or ripe for a thing, c.gen., ἀνδρὸς ὡραίη Hdt. 1.107, cf. Lys. Fr. 4; γάμων or γάμου ὡραῖαι, Hdt. 1.196, 6.122, cf. X. Cyr. 4.6.9; ἐς ἥβην ὡραίαν γάμων E. Hel. 12 (ὡραίων codd.); ὅστις οὐκέθ' ὡραῖος γαμεῖ Id. Fr. 804; ὡ. γάμος seasonable marriage, A. Fr. 55; also of old persons, ripe or ready for death, πατήρ γε μὴν ὡ. E. Alc. 516; αὐτὸς δ', ἐν ὠ. γὰρ ἕσταμεν βίῳ, θνῄσκειν ἕτοιμος Id. Ph. 968; θάνατος ὡ. X. Ages. 10.3; σορός Ar. V. 1365; ὡραῖος ἀποτέθνηκεν Plu. 2.178e; so ὕλη ὡ. τέμνεσθαι Thphr. HP 5.1.1.

2. in reference to age, in the prime of life, youthful, Hes. Op. 695: hence in the bloom of youth, opp. ἄωρος, X. Smp. 8.21, Pl. R. 574c; ὡ. ἐὼν καὶ καλός Pi. O. 9.94; παιδίσκη ὡραιοτάτη Ar. Ach. 1148 (anap.), cf. Ra. 291, 514; παῖς ὡραῖος Id. Av. 138: but not necessarily implying beauty, τοῖς τῶν ὡραίων προσώποις, καλῶν δὲ μή Pl. R. 601b; ἄνευ κάλλους ὡραῖοι Arist. Rh. 1406b37; cf. ὥρα (C) B. 11.

3. generally, of things, beautiful, graceful, LXX Genesis 3:6, 2 Chronicles 36:19, Matthew 23:27; ἡ ὡ. πύλη τοῦ ἱεροῦ Acts 3:10; cf. Revelation 3:2. irreg. Sup. ὡραιέστατος Epich. 186d. Adv. ὡραίως Hp. Aph. 3.8.

Thayer's Expanded Definition

ὡραῖος, ὡραία, ὡραῖον (from ὥρα, 'the bloom and vigor of life,' 'beauty' in the Greek writings, who sometimes join the word in this sense with χάρις (which suggests grace of movement) or κάλλος (which denotes, rather, symmetry of form)), from Hesiod down, ripe, mature (of fruits, of human age, etc.); hence, blooming, beautiful (of the human body, Xenophon, Plato, others; with τῇ ὄψει added, Genesis 26:7; Genesis 29:17; Genesis 39:6; 1 Kings 1:6): πόδες, Romans 10:15; of a certain gate of the temple, Acts 3:2, 10; (τάφοι κεκονιάμενοι, Matthew 23:27); σκεῦος, 2 Chronicles 36:19. (Cf. Trench, Synonyms, § cvi.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὡραῖος , -α , -ον ,

(<ὥρα ),

[in LXX for H4999, H2896, H3302, etc.;]

seasonable, timely, esp. of ripe fruits; hence, blooming, beautiful (both of things and persons): Matthew 23:27, Acts 3:2; Acts 3:10, Romans 10:15 (LXX, ὥρα ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
List of Word Forms
Ωραια ωραία Ὡραίᾳ Ωραιαν ωραίαν Ὡραίαν ωραιοι ωραίοι ὡραῖοι ωραίον ωραίόν ωραίος ωραιότης ωραιότητα ωραίοτητά ωραιότητι ωραιότητί ωραιότητος ωραϊσμός ώριμος Horaia Hōraia Horaíāi Hōraíāi Horaian Horaían Hōraian Hōraían horaioi horaîoi hōraioi hōraîoi oraia Ōraia oraian Ōraian oraioi ōraioi
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ὥρα
Next Entry
ὠρύομαι
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology